Kodukord

 

1. REGISTREERIMINE
1.1. Puhketallu registreerimiseks on kohustuslik isikut tõendava dokumendi olemasolu. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse:
1.1.1 Pass
1.1.2 ID-kaart
1.1.3 Juhiluba
1.2. Registreerimiseks täidetakse külastaja kaart.
1.3. Registreerimisel tuleb tasuda majutusteenuse maksumus vastavalt hinnakirjale või kokkuleppele.
1.4 Saabumisel tuleb tasuda 100 EUR tagatist, mis tagastatakse kliendile rendiperioodi lõppedes juhul, kui Ullaste puhkemaja
kasutamisel on peetud kinni eeskirjast ning võimaliku kahju korral on tekitatud kahju hüvitatud.

2. PUHKEMAJA POOLT PAKUTAVAD TEENUSED JA NENDE KASUTAMINE
2.1. Pakutavate teenuste nimekiri ja hinnakiri on avaldatud Puhkemaja koduleheküljel www.booking.com ja lisainformatsiooni on võimalik küsida tel +372 56 64 91 49.

3. PUHKEMAJAS VIIBIMINE
3.1 Külastajate esindaja on kohustatud selgitama Puhkemaja reegleid kõikidele majutajatele.
3.2 Puhkemajas tuleb käituda heade tavade kohaselt. Nimetatud nõude mittetäitmisel on OÜ-l Ardennes 3 õigus loobuda kliendi
edaspidisest teenindamisest.
3.3 Puhkemaja vara suhtes tuleb käituda heaperemehelikult. Kahjustuste tekitamisel hoonele, rajatistele, puhkemaja sisseseadele ja
haljastusele tasub külastaja vastavalt omaniku poolt esitatud arvele. Iga lõhutud nõu eest tuleb tasuda 5 EUR.
3.4 Puhkemaja võtmete kaotamisel või nende mitte tagastamisel, vastutab külastaja rahaliselt lukkude vahetamisega seotud kulude eest. Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 50 EUR.
3.5 Puhkemajas ja puhkemaja territooriumil hoida puhtust ja korda. Prügi visatakse tubades ja õues asuvatesse prügikastidesse ( taara, suitsukonid jms). Prahi maha viskamine ja muul viisil looduse reostamine on keelatud.
3.6 Puhkemaja siseruumides ei käida välisjalanõudega.
3.7 Puhkemaja omanik ei vastuta kasutamistingimuste eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest. Igasuguste küünalde ja tulevärgi kasutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel ja kindlaks määratud kohas.
3.8 Öörahu kestus kell 23.00 kuni 07.00
3.9 Ullaste Puhkemajas on suitsetamine keelatud! Suitsetamine on lubatud terrassil ja õuealal, kohtades kus on tuhatoosid.
3.10 Kui on vajadus inventari (toolid, lauad, voodid jne.) ümbertõstmiseks, siis väljaregistreerumise ajaks tuleb inventar tagasi panna nii nagu see oli sisseregistreerimisel.
3.11 Häiretest, kahjustustest jms. tuleb puhkemaja esindajat koheselt teavitada.
3.12 Puhkemaja territooriumil parkida sõidukid ainult parkimiseks ette nähtud kohtadele.
3.13 Puhkemajas suhtuda säästlikult elektrienergia tarbimisse, s.t ruumist lahkudes kustutage tuled ja lülitage välja elektroonilised
seadmed.
3.14 Puhkemaja ei majuta isikuid, kes võivad kahjustada puhkemaja mainet; kes on kahjustanud puhkemaja vara; kes on politseis
tagaotsitavad; kes on tugevas alkoholi- või narkootilises joobes; kes on toime pannud ebaseadusliku teo teises majutuses.
3.15 Ürituse kontrolli alt väljumine, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab rendileandjale õiguse üritus
koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata). Külaline vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab klient.
3.16 Majutusteenuse pakkujal või tema esindajal on õigus enne külastajate lahkumist ruumid üle vaadata.
3.17 Raamaturiiulis olevad raamatud on vaid kohapeal lugemiseks, mitte võtta neid endaga kaasa.
3.18 Lemmikloomad on lubatud, kuid hoida loomade järel puhtust ning siseruumides loomi järelvalveta mitte jätta! Lemmikloomadel
ei ole lubatud voodis magada.
3.19 Majutus broneeritakse isikutele, kelle vanus on vähemalt 25 aastat.

4. PUHKEMAJALE TEKITATUD MATERIAALSE KAHJU KOMPENSEERIMINE
4.1 OÜ-l Ardennes 3 on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist.
4.2 Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.

5. PUHKEMAJAST LAHKUMINE
5.1 Lahkumisel tuleb tagastada toa või/ja maja võti ning tasuda kõikide kasutatud teenuste eest.

6. KODUKORRA KEHTIMINE
6.1. Käesolev kodukord kehtib Ardennes 3 OÜ klientidele, kes on kohustatud ettevõtte ruumides ja territooriumil järgima kodukorras sätestatut.

7. ULLASTE PUKEMAJA EI VASTUTA
7.1 Kliendi poolt järelvalveta jäetud asjade eest.
7.2 Kaebuste eest, mis ei ole esitatud koheselt peale puuduste avastamist.
7.3 Parklasse jäetud autode eest.
7.4 Erinevate kodukorra eiramistest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.

8. ULLASTE PUHKEMAJA ON KOHUSTATUD
8.1 Korraldama võtmete üleandmise kokkulepitud ajal.
8.2 Hoidma ettemakstud broneeringuid.

9.TULEOHUTUS
9.1 Puhkemajas on lahtise tule ilma järelvalveta jätmine keeltud! Igasuguste küünalde ja tulevärgi kasutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel ja kindlaks määratud kohas.
9.2 Puhkemajasse saabumisel tutvuge lähimate evakuatsiooni pääsude ja päästevahendite asukohaga.
9.3 Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 ja majutusteenuse pakkujat: +372 56 64 91 49.
9.4 Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni.
9.5 Terrassil on grillimine keelatud. Grillimine on lubatud vähemalt kümne meetri kaugusel hoonest. Grillimise juures tuleb kindlasti tagada pidev järelvalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada liivaga.
9.6 Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette nähtud lõkkeplatsil.